در هر زمینه کاری که فعالیت دارید باید البسه مخصوصی را سفارش دهید که با آن نوع کار مطابقت داشته باشد در نتیجه ترکیب پارچه نیز در هنگام انتخاب بهترین لباس مناسب برای شما مهم است